1. Tanıtım

Modern endüstriyel sistemlerin en son kullanıcıları, sürekli olarak erişilebilirliğini geliştirmenin ve operasyon ekibinin güvenliğinden ya da sunmak istedikleri kaliteden ödün vermeksizin bu sistemlerin etkinliğini maksimize etmenin yöntemlerini arıyor. Bu arayışta, geliştirmelerin önemli etkilerinin olduğu alanlardan biri de tam olarak bu sistemleri işletmek ve kontrol etmek için kullanılan insan makine arayüzüne işaret etmektedir. Endüstriyel sistemlerin işletilmesinde ve kontrolünde kullanılan mekanizmalardaki gelişmeleri tamamlayarak, operasyon ekipleri hem iş değerlerini hem de endüstriyel sistemlerinin güvenliğini önemli ölçüde geliştirebilir.

2. Sürekli Gelişim

figure1

Şekil 1 – Endüstriyel Operator Arabirimin Gelişimi

Son birkaç on yıldır insanların endüstriyel sistemlerle karşılıklı etkileşim yolları şekil 1 de resmedildiği gibi önemli ölçüde değişti. Bu değişiklikler, bu gelişmeleri kolaylaştıran teknolojilerin faydalarını sürekli kılma, yönetme ve kullanma yollarını geliştirmek adına operasyon çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapıldı. Bu gibi değişiklikler gelecek yıllarda da doğal olarak meydana gelmeye devam edecek ve ilerlemeler için daha fazla fırsat sağlamak adına pazar ihtiyaçları buna liderlik edecek. Tüm bu endüstriyel trendler güvenli operasyonlar ve sistemlerin en uygun iş performansına ulaşmasını başarmak için yetenekli operasyon ekiplerinde yeni meydan okumalara da yol açacak.

Büyük Sistemler ve Artan Kontrol Süresi
Modern endüstriyel sistemlerde kullanılan ekipmanların sayıları bir maliyet kalemi olarak artmaya devam ediyor. Teknoloji entegre sistemlere bağ kurmak için daha ve daha fazla sayıda ekipmana doğru giderken, kullanıcı bu artışı etkin bir şekilde hep aynı adımda durmadan yönetebilmekle karşı karşıya.
Modern operasyon ekipleri ise bu sistemleri idare edebilmek için daha az kaynağı kullanıyor ve ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmamış bir sistemi yönetmek kontrol süresini uzatıyor.

Büyüyen sistemlerde bir başka ana faktör bir sistemi geniş coğrafi alanlara entegre edebilmenin geçmişe göre daha zor olması. Bu büyük sistemler kullanıcılara mal veya hizmetlerin en uygun maliyetle üretilmesini belirleme gibi operasyonel kararlarda eş zamanlı karar almaya izin de veriyor.

Verinin Büyük Gücü ve Artan Operasyon Yükü
Ekipman sayılarının büyümesine rağmen, ekipmanların kendisi daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor. Geçmişte, tek bir transmitter ekransal sistemlere tek şekilde iletilebiliyordu. Fakat modern transmiterlar ek tanılara kontrollere ya da parametrelere dönmüş durumda.

Artan Otomasyon Düzeyleri ve İstenmeyen Sonuçlar
İnsan kaynaklı hataların çeşitliliğini azaltmak için kontrol panelleri ve süreç adımları kullanılır. Bu paneller ve adımlar operatörlere artan iş yüklerinde bir güven sunar. Fakat aynı zamanda istenmeyen yan etkileri de vardır. Operasyon ekipleri tasarımda ve iş akışlarında yer almadığında süreç birbirinden kopuklaşır. Bu ise operatörün davranışlarında korumacı olmayan sonuçlara neden olur. Bu tarz bir çevrede operatör reaktif davranır ve eksiklikleri önleyemez. Onun yerine oluştuğunda bir probleme karşı reaktif davranır.

İş Gücü Sorunları ve Uzmanlaşma Etkisi
Bu sistemler gelişirken ara yüz tasarım teknikleri bu gelişmeye öncülük eder. Yeni bir kaynak edinme ve bu sistemde uzmanlaşma uzun zaman alır. Bir operatörün bir sistemde uzmanlaşmasının 2 yıl alacağını duymak yaygındır. Bu yayılmış süreç gereklidir çünkü operatörlerin sistem tasarımındaki boşlukları gidermesi gerekmektedir. Fakat pazardaki diğer koşullar iş gücü dönem uzunluğunu kısaltmaktadır. Operasyon çalışanları iş aramak için çoğu kimseden daha özgürdür denilebilir. Bu operasyon ekiplerinin nadiren en yüksek uzmanlaşmaya ulaştığı anlamına gelir. Bir başka mesele ise sistemi en iyi bilen operatörlerin emekli olmalarıdır. Yerlerine gelen uzmanların sistemde uzmanlaşması da zaman alır. Hem operatörlerin uzmanlaşmasında hem de birinden diğerine aktarılmasında geçen süreyi azaltmak için bir şeyler yapılmalıdır.

Uzaktan Kontrollü Operasyonlar ve Mesafenin Getirdiği Meydan Okuma
Şebeke ağ teknolojileri sayesinde ve bu teknolojilerin maliyetleri düşürmesiyle operatörü sürecin gerçekte olduğu yerden başka bir yere götürmek ortak algı haline gelmeye başladı. Buna artan iş yükü kontrolü ile iş gücünden en uygun faydayı almak ve güvenlik ya da operasyonları ana sorunun olduğu yerdeki uzmanların olduğu yere götürmek gibi ihtiyaçlar öncülük etti. Neden ne olursa olsun, bu ayrım operasyon ekiplerine yeni zorluklar getirdi. Birçok operatörün ekipmanı ve koku, titreme, ses gibi hisleri anlayabilmeleri iş tanımlarında tanımlandı. P&ID programları ise asla bu sorunu ortadan kaldırmadı.

3. İnsan Hatalarının Etkisi

Operasyon ekiplerini sınırlayan yukarıdaki konuların yanı sıra, ortak bir sonuçta insan hatalarından kaynaklı süreçte kopmalar ve verimsizliklerdir. Bu hatalar endüstriyel sistemlerde %42 gibi anormal miktarlardadır. Bu anormal sonuçlar ekonomik kayıplar ve güvenlik sorunları ile direkt ilişkilidir.

Ekonomik Kayıplar
Endüstriyel süreçlerdeki anormal durumlar sistemde toplam ya da kısmi ekonomik kayıplar, azalan verimlilik ya da mal veya hizmetin kalitesinde azalmayla doğrudan sonuçlanır. Çalışmalar sistem kayıplarının kapasitede %3-8 arasında maliyet yarattığını gösteriyor. Bu verimsizlikler sistemin ömrü boyunca büyük ekonomik kayıplara neden olur. Bu kayıplar önlenebilir ve HMI tasarımının gelişmesi için bir yaklaşım alınmazsa bu kayıplar artarak sürer. Sürecin iş değerlerine olan önemi operasyon ekipleri tarafından çok az anlaşılıyor ve HMI tasarımının gelişimi göz ardı ediliyor.

Güvenlik Riski
Birçok endüstriyel sistemde önemli boyutlarda yaralanma ya da ölüm bulunmaktadır. Tüm sistemin güvenliği için alarm yönetimi, performans kontrolü ve HMI tasarımı gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan çoklu faktörler bulunmaktadır. Bu belgede konuyu sınırlayarak tartışmayı HMI ile sınırlı tutacağız. Birçok endüstriyel kazanın incelemesinde ek nedenler de bulunmaktadır. HMI iletişiminde önemli yollardan biri de alarm bildirimleridir. Fakat endüstriyel sistem kullanıcılarıyla yapılan son çalışmalarda cevapların %70’i üretim sürecinde yetkinliklerinden çok daha fazla yük aldıklarını belirtmiştir.

İş Değeri Modeli
Endüstriyel süreçlerde şekil 2 de de belirtildiği üzere basit bir sistem bulunmaktadır. Süreçte ana amaç ulaşılabilirliği arttırmakken maliyetleri minimize etmektir. Fakat maalesef HMI’ın dünyadaki endüstriyel sistemlerinin çoğu iş performansını optimum hale getirmekten çok belirli bir operasyonel hedefi gerçekleştirmektir. Oysa iş değerleri de sürece dahil edilmelidir.

 

figure2

 

Şekil 2 – Endütriyel Proses İş Değer Modeli

4. Sonuçlara Yönelik Bir Yaklaşım

Tüm HMI tasarımını geliştirmenin köşe taşlarından biri Durumsal Farkındalıktır(DF). Sadece DF’yi başarmak iş süreçlerinde operasyon ekiplerine etkin kararlar vermeyi sağlar. Şekil 3’te DF üç seviyeye ayrılmıştır: Algı, anlayış ve projeksiyon. Birçok HMI sadece birinci seviyeyi, algıyı asiste eder.
Operasyon sürecinin neye göre değiştiği ise deneyime dayanır. HMI DF’nin ikinci seviyesi olan anlayış için de bilgi sağlayabilir. Buna
Ek olarak, uzman operatörlerden uzman olmayanlara bilgi geçişini de kolaylaştırabilir. Tipik olarak deneyimli ve deneyimsiz operatörler arasındaki fark deneyimli olanların sistem parametrelerini bilmeleri ve onlara yatkın olmalarıdır. Birçok durumda en deneyimli operatörler bile DF’nin en yüksek düzeyi olan projeksiyon düzeyini çok az gerçekleştirebilir. İyi haber hedef uyumlu tasarım teknikleri ile etkin bir yapı, alarm yönetimi ve tasarım yapılarına ulaşmanın mümkün olduğudur.

figure3

 

Şekil  3 – Durumsal Farkındalığın Üç Seviyesi
Hedef Uyumlu Tasarım
Yukarıda beklenen iş değerlerine ulaşmak için ekonomik hedefler ve güvenlik hedeflerine ulaşmanın yollarını tanımladık. Bu hedeflere ulaşabilmek içinse HMI tasarımını hesaba katmak gerekir. Bunun için Şekil 4 ‘te Doğrudan Görev Hedefi Analizi (DGHA) belirtilmiştir. Şekle göre süreç bir ana hedefle başlar. Ana hedeflere örnek olarak enerji kullanım maliyetlerini minimize etmek gösterilebilir. Daha sonraki aşama ise yan hedefler gelir. Bunlar daha spesifik hedeflerdir. Temizleme süreçlerinde maliyet minimizasyonu gibi. Bu yan hedefler ise aksiyon alınabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Tüm yan hedefler için 1.düzey olan algıdan, 2.düzey olan anlayışa ve oradan da en yüksek olan projeksiyona geçiş operasyon ekiplerince bilinmelidir.

 

 

 

figure4

Şekil 4 – Hedef – Karar – Gereklilil Yapısı
Etkin Pencere Yapısı
Araştırmalar ortalama bir insanın bir zaman diliminde 4 birim veriyi süreçlendirebileceğini göstermiştir. Bu bakışla baktığımızda sadece bu kadarlık bir yaklaşım geliştirilmelidir. Bunu başarmanın en iyi yolu, şekil 5’te de resmedildiği üzere, 4 seviyelik hiyerarşik yapıda modellenen sistem ihtiyaçlarıdır. Bu yapıdaki pencereler kullanıcıya farkındalık, eylem ve gözlemlenen seviyedeki pencereye göre değişebilen detaylar sunar.

figure5

 

Şekil 5 – Etkin HMI Pencere Yapısı

Seviye 1- Alana Bütünsel Bakış
Yapının en üstü ya da diğer bir deyişle seviye 1 pencereleri operatörün Doğrudan Görev Hedef Analizi’nin durumsal farkındalığın en üst seviyesi olan projeksiyon iletişimini sağlayarak ana tasarım elementini sağlamış olur. Seviye 1 pencereleri, gerçek süreç gibi görünmekten daha çok şekil 6’da şematize edildiği gibi bir bilgi tablosuna benzer. Seviye 1 pencerelerinin en önemli parçası, operatöre farkındalık ve seviye 2 için gerekli olan ileri araştırmalara farkındalık ve kolaylık sağlamaktır.
Seviye 2- Kolaylığa Bütünsel Bakış
Seviye 1 pencerelerinin seviye 2 için gerekli olan gelecek adımın meydana gelmesinde bir inceleme, ihtiyaç ve farkındalık yaratması operasyon çalışanlarına daha iyi bir aksiyon ve performans sunar. Çok geniş HMI aplikasyonlarına ihtiyacımızın olması nedeniyle, farkındalığın bölümleri sisteminizin ihtiyacı olan belirliliği sağlayabilir. Seviye 2 yi tasarlamada operasyoncunun eylemlerini iyi düşünmesi gerekir. Şekil 7 de gösterildiği gibi seviye 2 pencereleri çok detaylı olmayan elementleri içerir. Örneğin bir operatör, başlama sürecine katılmak istediğinde, seviye 2 de tüm bilgileri birleştirmesi gerekebilir. Ayrıca büyük ihtimalle bir pencereden diğerine geçerken yavaşlık ya da hata verme gibi sorunlarla karşılaşabilir. İşte bu teknik bu sorunları önler. Her bir seviye 1 penceresine birden fazla seviye 2 olabilir. Daha detaylı bir analize ihtiyaç duyulduğunda ise seviye 3 pencerelerine doğrudan geçiş yapılabilir.

figure6

 

Şekil  6 – Seviye 2 Pencere Örneği

figure7

Şekil 7 – Seviye 2 Pencere Örneği

Seviye 3- Detaylı Operasyon Yapımı Bilgileri
Birçok sistemde seviye 3 pencereleri, P&ID ye oldukça benzer. Bu yüzden de çoğu var olan sistemlerle sunulur. Seviye 3’e bir örnek şekil 8’de gösterilmiştir ve buradan boru gibi değerli fiziksel bir ihtiyaç dahi görülebilecektir. Bu pencereler, tipik olarak seviye 2’yi desteklemek içindir. Seviye 3 pencereleri seviye 2 ile bağlantılı her ekipmana ulaşım sağlar.

 

figure8

Şekil 8- Seviye 3 Pencere Örneği

 

Level 4 – Yedekleme Bilgisi
Seviye 3 pencerelerinden çıkarılabilecek çok değişik bir çok etkinlik mevcuttur ve seviye 4 ü konumlandıracak destekleme bilgilerini seviye 3 sağlar. Tipik olarak, bu pencereler trend analizi, olay analizi, alarm analizi ya da diğer türlerde yardımcı bilgileri verir. Her bir seviye 4 e birden çok seviye 3 bağlanabilir.
Renk ve Animasyon Kullanımı
Bilgisayarlar, HMI amacıyla endüstriyel sistemlerde ilk kez kullanıldığında sadece basit bazı grafikler bulunmaktaydı. Sistemler geliştikçe ana hissedarlara verilen sunumlar ve tasarımlar daha çok görsellik kazandı. Fakat bu görsellik yaklaşımı çoğunlukla iş değerlerinin maksimize edilmesindeki ana kararları son duruma göre almayı beraberinde getirdi. Şekil 10 da, gerçek bilgi olmadan üç boyutlu süreç gösterilmiş olup kırmızı renk birçok anlama sahiptir.

 

figure9

Şekil 9- Seviye 4 Pencere Örneği

 

figure10

Şekil 10 – Kötü Renk Kullanım Örneği

Aynı grafiğin şekil 11 de gösterilen bir versiyonunda daha iyi bir renk kullanımı söz konusudur. İnsanlar sıklıkla daha iyi durumsal farkındalık sağlayan grafikleri daha sıkıcı bulurlar. Renk kullanımı bu anlamda önemlidir. Animasyonun faydası etkili bir görselleştirmeden ziyade operatörün dikkatini çekebilmektir. Bir değeri ya da ifadeyi iletişim dili olarak kullanmak için tek yöntem asla bu olmamalıdır. Optimal HMI tasarımına ulaşmak için renklerde standartlaşmaya gitmekten emin olunmalıdır. Renk standartlarını tasarlarken ise HMI aplikasyonları renk kullanımındaki karmaşıklığı önlemede kullanılmalıdır. Eğer aynı rengin birden çok anlamı varsa operatörün büyük ihtimalle karışıklık yaşaması mümkündür. Renkleri seçerken önemli bir diğer nokta ise, erkeklerde %8 kadınlarda %0.5 olan renk körlüğüdür. Bunu önlemek içinse renklerde canlandırma kullanmak yararlıdır. Kullanıcı ne düzeyde renk körü olursa olsun canlandırmaları ayırt edebilecektir. Şekil 12 de görüldüğü üzere, farklı renk paletleri kullanmak da mümkündür. Burada normal durum ile anormal durum ayırt edilebilecek şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Tüm aplikatörler için tüm dünyada kullanılan evrensel tek bir renk yoktur. Fakat bu basit önerileri takip ederek renk paletlerinin size karşı olmak yerine sizin için işe yaramasını sağlayabilirsiniz.

figure11

Şekil 11 – Daha İyi Renk Kullanım Örneği

 

figure12

Şekil 12 – Alternatif Efektif Renk Paleti

Aksiyon Alınabilir Alarm Yönetimi Tanım olarak alarmlar, öncü operatör eylemleri gibi önemli mekanizmalarda harekete geçmeye ihtiyaç duyulan olaylardır. Fakat çoğu sistemler operatörler tarafından yönetilemeyecek kadar basit şiddette düzenlenmiştir. Güncel bir araştırmada cevaplayıcıların %52si alarm sistemlerinin güçlü yanları ya da boşluklarını tanımlamak için bir analiz yapmadıklarını söylemiştir. Alarm yönetimini geliştirebilmek için bir şeyler yapılmasına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu sorunu işaret etmekle başlamak gerekirse, sistemdeki tüm alarmların gözden geçirilmesi gereklidir. Çok sayıda öncelikli alarm kullanımı ortak bir kanı olsa da operatörler hiç de pratik olmayan binlerce alarmla baş başa bırakılmaktadır. Bu anlama eksikliğinden kaynaklanan stresli durumlar altında hata yapma olasılığı da fazladır. figure13
Alarm yönetimindeki en iyi uygulamalar 4 çeşit kullanım önerir: kritik, yüksek, orta ve düşük. Bu sınıflandırma şekil 13’te gösterildiği gibi 4 farklı zamanlama kullanır. 5, 30, 60 ve 120 dakika. Bu zamanlar bir noktadan başlar ve sürecin gereklerine göre ayarlanabilir. Eğer aksiyona geçmeyi gerektirmeyen bir olay varsa düşük alarmdan bahsedilir. Unutulmamalıdır ki, operatörün ihtiyaç duyduğu alarm düzeyinden daha yüksek bir alarma izin verilmemelidir.

Alarm Sınırları

Hangi alarmlarda aksiyon alınması gerektiğini belirlemek için her bir sınıflama tek renk, şekil ya da tanımlayan başka bir tanımlayıcı kullanır. Şekil 14 bu kavramı alarm sınırları olarak göstermektedir. Kritik alarma örnek olarak, kırmızı renk 1 numaradadır. Böylelikle alarmlar açıkça anlaşılabilir. Bu sınırlar ayrıca grafiksel hale de getirilebilir.

figure14

Şekil 14 – Her Alarm Seviyesi için Alarm  Sınırları

Alarmları Tasnifleme
HMI tasarımında ortak bir uygulama güncel alarmları yönetmede banner kullanmaktır. Bir sistemde aynı hiyerarşik düzendeki alarmları tasnifleme şekil 15 te görüldüğü gibi görselleştirmede kolaylık sağlar. Bu şekilde üç buton bulunmaktadır. Bir tanesi yer çekimi filtreleri için, bir tanesi filtre 100 için ve diğeri de filtre 200 içindir. Bu örnekte sistemde 2 alarm olduğu görülebilir. Bunlardan bir tanesi kritik diğeri de yüksek alarmdır. Kritik seviye olanı filtre 100, yüksek seviye olanı ise filtre 200 dür. Operatör grafikte verilen alarmı yönetebilmek için tasarlanmış butona kolaylıkla tıklayabilir.

figure15

Şekil 15 – Gezinti Butonlarında Alarm Gösterimi

Etkili Tasarım Öğeleri
En iyi durumsal farkındalık sunan HMI montaj ve dizaynı sırasında uygulama boyunca kullanılacak tasarım öğelerinin standartlandırılmış dizisi ile başlamak oldukça önemlidir. Bu tasarım öğeleri operatör ile haberleşme yeteneğini etkin kılan semboller veya ekranlar olabilir.
Bu tasarım elemanları durumsal farkındalığın (algı, anlama ya da projeksiyon) uygun seviyesine ulaşarak İlgili süreci yönetmek için etkili hale gelecektir.
Olası bütün tasarım elemanlarını yorumlamaya çalışmak burada oldukça büyük bir konudur. Bazı noktaları göstermek için trendleri ile metre örnekleri ve Pano araçları gözden geçirilecektir

Trends ile Metre

figure16
Şekil 16 – Farklı Tasarım Elemanları ile Farklı durumsal Farkındalık Örnekleri

Endüstriyel HMI tasarımına en yaygın yaklaşım, bir PID tarzı proses tasviri çizmek ve alanındaki vericisinin mevcut değerini göstermek için sayısal değerler ile grafik tezyin etmektir. Genellikle bu sayısal değerler isimleri ve verici birimleri ile eşlik eder.Bu bilgi sunma yöntemi operatörün bilgiyi edinmesinde ve harekete geçirebilmesinde çok sayıda hataya neden olur. Şekil 16 da gösterildiği gibi anahtar alarm noktaları belirterek, operasyonel limitler, optimum genişlik limitleri, ayar noktaları , metreler daha fazla ilgili bilgi sunar ve operatörün durumsal farkındalıkta daha fazla artan etkinliği haline gelir. Operatörler anormal değerleri bu temsil ile bir bakışta anlayabilirler. Trendlerle kombin edildiğinde yalnızca iletişim durumunu sağlamakla kalmaz , projenin gelecekte alacağı değerler için operatöre izin verir ve eylem uygun ise bunu tanımlar. Trendler veri değeri için durumsal farkındalık seviyesine ulaşmada en etkin yöntemlerden bir tanesidir ve endüstriyel HMI uygulamalarında özgürce kullanılmalıdır.

Pano araçları
Operatörlerinin karşı karşıya kaldıkları önemli zorluklardan biri, nasıl bir çok değeri alacakları ,onları hızlı şekilde tespit etcekleri ve ilişkilendirecekleridir. Şekil 17 de görüldüğü üzere tablodaki sayısal değerler çeşitli grafiklerde aynı verilerle kıyaslanır. Cetvel form anahtar trend değerlerini göstermekte etkisizdir fakat tablo ve grafik gibi pano araçları kullanılarak çabucak işlenebilir. Operatörler geleneksel HMI görselleştirme teknikleri ile bilgileri hızlı bir şekilde ayırt edebilir.

figure17

 

Şekil 17 – Farklı Tasarım Elemanları ile Veri İlişkisi

5. Tümünü Bir Araya Getirdiğimizde

Modern endüstriyel sistemler daha fazla büyümeye devam ediyor, daha büyük datalar üretiyor, otomasyon düzeylerini arttırdı ve yaygın olarak uzaktan kontrol ediliyor. Endüstrideki bu değişiklikler, endüstriyel süreç görselleştirme için yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. Durumsal farkındalık sunmak için sistematik bir yaklaşım, iş hedeflerine ulaşmada endüstriyel sürecin olasılığını arttırabilir. Araştırma çalışmaları göstermiştir ki bu teknikler anormal durumları teşhis etmede geleneksel tekniklerden 5 kat daha fazla etkilidir. Anormal durumların süreçteki etkilerinin önceden deneyimlenmesi, tanınması ve adreslenmesi , endüstriyel sürecin daha yüksek iş değeri üretmesini ve daha güvenli kumanda edilmesini sağlar. Endüstriyel işlemler geliştikçe sürecin operasyonu için kullanılan HMIlar dizayn edilecektir. Şekil 18 bu değişimin kilit noktalarını özetlemektedir. Büyük hacimli proses parametrelerini ayarlamada operatöre sormaya gerek kalmayacak bunun yerine durumsal farkındalık sunmak için veriler bir bağlam içine yerleştirilecek. İş gücü kaynağı olarak görülen operasyon çalışanları yerine gerçek zamanlı ana karar alma ustaları olarak bilgiyle güçlendirileceklerdir. Reaktif mod sistemlerinde bu sistemlerden maksimum iş değerleri çıkarabilmek için proaktif bir şekilde yönetileceklerdir. Sonuç olarak operasyon ekibinin odak alanı gerçek zamanlı iş yönetimi süreci operasyonundan tümüyle değişecek.

 

figure18

Şekil 18 – Endüstriyel Proses Yönetiminin Gelişimi

figure19

Şekil 19 – Seviye 1 örnek pencere

 

Invensys White Paper : Situational Awareness Dokumanından Tercüme edilmiştir.

Yazar: John Krajewski

Çeviren : Gökçe Koca –  AB Kontrol Proje Mühendisi

Kaynaklar

  • https://www.asmconsortium.net/defined/sources/Pages/default.aspx
  • http://www.asmconsortium.net/Documents/2007%20ASM%20Overview%20–%20MKO%20Symposium.pdf
  • http://www.automationworld.com/operations/why-nuisance-alarms-just-wont-go-away
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory
  • Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design, Second Edition by Mica R. Endsley page 65
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory
  • http://www.automationworld.com/alarm-management-opinions
  • https://www.asmconsortium.net/Documents/HFES2005BusinessJustificationforHFInterfaces-v100b.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.